Pitanja za Cisco intervju

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Pitanja za Cisco intervjuIgla
Pitanja za Cisco intervju
Intervjui o dizajnu Crack sistema

Cisco Array Pitanja

Pitanje 1. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Prikaz problema Maksimalna godina stanovništva LeetCode Rješenje kaže da – Dat vam je 2D cijeli niz evidencije gdje svaki logs[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Stanovništvo neke godine x je broj ljudi koji žive tokom te godine. Ono što se osoba računa...

Čitaj više

Pitanje 2. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Najava problema: Maksimalna godina stanovništva Leetcode Rešenje kaže da – Dat vam je 2D celobrojni niz evidencije gde svaki logs[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Broj stanovnika neke godine x je broj ljudi koji žive u toj godini? I-ta osoba se računa u populaciju godine x ako je x ...

Čitaj više

Pitanje 3. Dnevne temperature Leetcode Solution Iskaz problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite niz odgovor tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 4. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Iskaz problema Rešenje LeetCode za zarobljavanje kišne vode – „Zarobljavanje kišnice“ navodi da je dat niz visina koji predstavlja mapu nadmorske visine gde je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 5. Coin Change 2 Leetcode Rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode Change 2 kovanice – „Promena kovanice 2“ navodi da je dat niz različitih celih brojeva novčića i celobrojni iznos, koji predstavlja ukupan iznos novca. Moramo vratiti broj ukupnog broja različitih mogućih kombinacija koje zbrajaju iznos. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Unique Paths II Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje za Jedinstvene staze II LeetCode – „Jedinstvene staze II“ navodi da s obzirom na mxn mrežu gde robot počinje od gornjeg levog ugla mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog ugla mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 7. Nedostaje broj Leetcode Rješenje Iskaz problema Rešenje Nedostajućeg broja LeetCode – „Nedostaje broj” navodi da je dat niz veličine n koji sadrži n različitih brojeva između [0,n]. Moramo vratiti broj koji nedostaje u rasponu. Primjer: Ulaz: nums = [3,0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: Lako možemo primijetiti da su svi ...

Čitaj više

Pitanje 8. Maximum Subarray Leetcode rješenje Izjava o problemu S obzirom na brojeve polja s cijelim brojevima, pronađite susjedni niz (koji sadrži najmanje jedan broj) koji ima najveći zbroj i vratite njegov zbroj. Primjer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Objašnjenje: [4, -1,2,1] ima najveći zbroj = 6. nums = [- 1] -1 pristup 1 (podijeli i osvoji) U ovom pristupu ...

Čitaj više

Pitanje 9. Spoji sortirane nizove Leetcode rješenje U problemu “Spajanje sortiranih nizova”, dana su dva polja sortirana u nenalaznom redoslijedu. Prvi niz nije u potpunosti popunjen i ima dovoljno prostora da primi i sve elemente drugog niza. Moramo spojiti dva niza, tako da prvi niz sadrži elemente ...

Čitaj više

Pitanje 10. Traži u rotiranom sortiranom rješenju Leetcode rješenja Uzmite u obzir sortirani niz, ali odabran je jedan indeks i niz je rotiran u tom trenutku. Sada, nakon što je niz rotiran, od vas se traži da pronađete određeni ciljni element i vratite njegov indeks. U slučaju da element nije prisutan, vratite -1. Problem je općenito ...

Čitaj više

Pitanje 11. Zbir f (a [i], a [j]) za sve parove u nizu od n cijelih brojeva Izjava o problemu traži da se sazna zbroj f (a [i], a [j]) nad svim parovima u nizu od n cijelih brojeva na takav način da je 1 <= i <j <= n s obzirom na to da smo dobili niz cijelih brojeva. Primjer arr [] = {1, 2, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 12. S obzirom na niz parova Pronađite sve simetrične parove u njemu Pronađi sve simetrične parove - Dobit će ti nekoliko parova niza. Morate otkriti simetrične parove u njemu. Kaže se da je simetrični par simetričan kad u parovima kažu (a, b) i (c, d) u kojima je 'b' jednako 'c', a 'a' je ...

Čitaj više

Pitanje 13. Dužina najvećeg podsklopa sa susjednim elementima Problem „Duljina najveće podniza sa susjednim elementima“ navodi da vam je dan čitav niz. Izjava o problemu traži da se sazna dužina najdužeg susjednog niza čiji se elementi mogu poredati u nizu (kontinuirano, uzlazno ili silazno). Brojevi u ...

Čitaj više

Pitanje 14. Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju Problem „Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju“ navodi da nam je dan cjeloviti niz i broj m. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj trojki sa proizvodom jednakim m. Primjer arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Objašnjenje Trojke ...

Čitaj više

Pitanje 15. Staza s maksimalnom prosječnom vrijednošću Izjava o problemu Problem „Put s maksimalnom prosječnom vrijednošću“ navodi da ste dobili 2D niz ili matricu cijelih brojeva. Sada uzmite u obzir da stojite u gornjoj lijevoj ćeliji i trebate doći do donjeg desnog. Da biste stigli do odredišta, morate se kretati bilo u ...

Čitaj više

Pitanje 16. Ispis modificiranog niza nakon izvršavanja naredbi zbrajanja i oduzimanja Dobit ćete niz veličine n, u početku će sve vrijednosti u polju biti 0, a upiti. Svaki upit sadrži četiri vrijednosti, vrstu upita T, lijevu točku raspona, desnu točku raspona i broj k, morate ...

Čitaj više

Pitanje 17. Provjerite u binarnom nizu broj koji predstavlja podniz nije neparan ili paran Problem "Provjeri u binarnom nizu broj koji je predstavljen podnizom je neparan ili paran" navodi da ste dobili binarni niz i raspon. Niz se sastoji od broja u obliku 0 i 1. Izjava o problemu traži da se sazna zastupljeni broj ...

Čitaj više

Pitanje 18. Pronađite je li podred u obliku planine ili ne Izjava o problemu Problem „Pronađi da li je podniz u obliku planine ili ne“ navodi da ste dobili čitav niz i raspon. Izjava o problemu traži da se otkrije da li je pod-niz formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 19. Podskup sa zbrojem koji je djeljiv sa m Izjava o problemu Problem „Podskup sa zbrojem koji se dijeli s m“ navodi da vam je dan niz nenegativnih cijelih brojeva i cijeli broj m. Sada morate pronaći postoji li podskup koji ima zbroj djeljiv sa m. To je zbroj podskupa treba dati 0 kao ...

Čitaj više

Pitanje 20. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica Izjava o problemu Problem „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica“ navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element čuva cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo obaviti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Pitanje 21. Podsekvenca maksimalne dužine s razlikom između susjednih elemenata kao 0 ili 1 Izjava o problemu Dobit ćete čitav niz. Problem „Podsekvenca maksimalne duljine s razlikom između susjednih elemenata kao 0 ili 1“ traži da se utvrdi maksimalna duljina podpolje s razlikom između susjednih elemenata ne smije biti ništa drugo nego 0 ili 1. Primjer arr [] = {1,. ..

Čitaj više

Pitanje 22. Maksimalna podvrsta proizvoda Izjava o problemu Problem „Maximum Product Subarray“ navodi da ste dobili niz cijelih brojeva koji sadrže i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži da se sazna maksimalni umnožak pod-niza. Primjer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objašnjenje Elementi u podnizu ...

Čitaj više

Pitanje 23. Broji podniz s jednakim brojem 1 i 0 Izjava o problemu Problem „Broji podsklopove s jednakim brojem 1 i 0“ navodi da ste dobili niz koji se sastoji samo od 0 i 1. Izjava o problemu traži da se sazna broj pod-nizova koji se sastoje od jednakog broja 0-ovih oglasa. Primjer arr [] = {1, 0, 0, ...

Čitaj više

Pitanje 24. Podredovi s izrazitim elementima Izjava o problemu “Podredovi s različitim elementima” navodi da ste dobili niz cjelobrojnih elemenata. Izjava o problemu traži pronalaženje zbroja duljina susjednih podnizova koji imaju sve elemente koji se međusobno razlikuju. Primjer arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Objašnjenje: Podredovi su ...

Čitaj više

Pitanje 25. Uobičajeni elementi u svim redovima date matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima date matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži pronalaženje svih uobičajenih elemenata u datoj matrici u svakom redu matrice u O (M * N) vremenu. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 26. Broji parove iz dva sortirana niza čija je suma jednaka datoj vrijednosti x Izjava o problemu „Broji parove iz dva razvrstana niza čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti x“ navodi da su vam dana dva razvrstana niza cijelih brojeva i cijela vrijednost zvana zbroj. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj para koji iznosi ...

Čitaj više

Pitanje 27. Maksimalna suma bitonskog niza Izjava o problemu Daje nam se niz koji ima n cijelih brojeva. Moramo pronaći maksimalan zbroj bitonskih nizova. Bitonski podniz nije ništa drugo nego samo podniz u kojem su elementi raspoređeni u određenom redoslijedu. Takav da su prvi elementi u sve većem redoslijedu, a zatim u ...

Čitaj više

Pitanje 28. Smanjite maksimalnu razliku između visina Izjava o problemu Dobili ste neke visine od n kula i broj k. Možemo ili povećati visinu kule za k ili smanjiti visinu za k, ali samo jednom. Izjava o problemu traži minimaliziranje maksimalne razlike između visina. To je da ...

Čitaj više

Pitanje 29. Najduži raspon s istim zbrojem u dva binarna niza Izjava o problemu Dobili ste dva polja od kojih svaki sadrži binarni broj. Izjava o problemu traži pronalaženje najdužeg raspona s istim zbrojem u dva binarna niza, odnosno pronalaženje maksimalne duljine zajedničkog podniza iz (i, j) na takav način da je j veći od ...

Čitaj više

Pitanje 30. Broji podskupove koji imaju različite parne brojeve Svi smo se u nekom trenutku borili sa problemom podskupine u intervjuu. I anketari vole ove probleme. Ovi problemi pomažu im da ispitaju razumijevanje, kao i proces razmišljanja bilo kojeg učenika. Dakle, bez ikakvih daljnjih zahvata, skoknimo ravno u ...

Čitaj više

Pitanje 31. riječ za pretraživanje Traženje riječi je nešto poput zagonetki za traženje riječi u neko doba našeg života. Danas donosim za stol izmijenjenu ukrštenicu. Moji čitatelji moraju biti pomalo zbunjeni u vezi onoga o čemu govorim. Ne trošeći više vremena, pređimo na izjavu problema Može li ...

Čitaj više

Pitanje 32. Spajanje preklapajućih intervala U problemu preklapanja intervala preklapanja dali smo zbirku intervala, spajanje i vraćanje svih intervala koji se preklapaju. Primjer unosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izlaz: [[2, 4], [5, 7]] Objašnjenje: Možemo spojiti [2, 3] i [3 , 4] zajedno u obliku [2, 4] Pristup za pronalaženje Spajanja ...

Čitaj više

Pitanje 33. Maksimalni podniz U problemu Maximum Subarray dali smo cjelobrojni numerički niz, pronađite neprekidni sub niz koji ima najveći zbroj i ispišite maksimalnu vrijednost subraya. Primjer Ulazni brojevi [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izlazni algoritam 6 Cilj je pronaći ...

Čitaj više

Pitanje 34. Spajanje intervala U problemu spajanja intervala dali smo skup intervala oblika [l, r], spajanje preklapajućih intervala. Primjeri Ulaz {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izlaz {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ulaz {[ 1, 4], [1, 5]} Izlaz {[1, 5]} Naivni pristup za spajanje intervala ...

Čitaj više

Pitanje 35. Nedostaje broj U problemu s nedostajućim brojevima dali smo niz veličine N koji sadrži broj od 0 do N. Sve vrijednosti u nizu su jedinstvene. Moramo pronaći broj koji nedostaje i koji nije prisutan u polju, a taj broj leži između 0 i N. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 36. Sortiranje umetanja Sortirajte zadani nesortirani niz koristeći algoritam sortiranja umetanja. Ulaz: {9,5,1,6,11,8,4} Izlaz: {1,4,5,6,8,9,11} Teorija Umetanje Sortiranje sortira brojeve na isti način kao što i mi ljudi sortiramo skup numerirani objekti (ex kartice) Broj se preuzima iz nerazvrstanog niza (desni podniz) u položaj u sortiranom ...

Čitaj više

Pitanje 37. Najduži raspon s istim zbrojem u dva binarna niza II Izjava problema U problemu „Najduži raspon sa istim zbrojem u dva binarna niza II“ dali smo dva binarna niza „a“ i „b“ iste veličine. Napišite program za ispis najduljeg raspona s istim zbrojem u dva polja. To se može jasno objasniti u ...

Čitaj više

Pitanje 38. Intervali preklapanja preklapanja II Izjava problema U problemu "Spajanje preklapajućih intervala II" dali smo skup intervala. Napišite program koji će spojiti intervale koji se preklapaju u jedan i ispisati sve intervale koji se ne preklapaju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Druga linija koja sadrži n parova u kojima je svaki par ...

Čitaj više

Pitanje 39. Maksimalna suma podmreže koristeći Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma niza pomoću dijeljenja i osvajanja" dali smo niz pozitivnih i negativnih cijelih brojeva. Napišite program koji će pronaći najveći zbroj susjednog podmreže. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi red koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 40. Povećavanje sljedova duljine tri sa maksimalnim proizvodom Izjava problema U problemu "Povećavanje sljedova duljine tri s maksimalnim proizvodom" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Pronađite pododljetak dužine 3 s maksimalnim proizvodom. Slijedeće bi trebalo povećavati. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj N koji označava veličinu ...

Čitaj više

Pitanje 41. Premjestite pozitivne i negativne brojeve na drugi način u niz Izjava problema U problemu „Preuređivanje pozitivnih i negativnih brojeva u nizu“ dali smo niz []. Ovaj niz sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve. Preuredite niz na takav način da se pozitivno i negativno smjeste alternativno. Ovdje broj pozitivnih i negativnih elemenata ne treba ...

Čitaj više

Pitanje 42. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava o problemu S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo pronaći izgubljeni element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 43. Preuredite zadati niz u maksimalno minimalni oblik Izjava o problemu U problemu „Preuređivanje datog niza u maksimalno minimalni oblik“ dali smo sortirani niz koji sadrži N elemenata. Preuredite zadani sortirani niz pozitivnih cijelih brojeva, tako da alternativni elementi budu i i max i i i min. Pogledajte dolje za bolje razumijevanje preslagivanja elemenata - Niz [0] ...

Čitaj više

Pitanje 44. Spoji dva sortirana niza Izjava o problemu U problemu spajanja dva sortirana niza dali smo dva ulazna sortirana niza, trebamo spojiti ova dva polja tako da početni brojevi nakon završenog sortiranja budu u prvom, a preostali u drugom nizu. Primjer unosa A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 45. Broj trojki sa sumom manjom od zadate vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U datom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadate vrijednosti. Primjer Ulaz a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbir = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 46. Spajanje dva sortirana niza Izjava o problemu Spajanjem dva sortirana niza zadali smo dva sortirana niza, jedan niz veličine m + n i drugi niz veličine n. Spojit ćemo niz n veličine u niz m + n i ispisati spojeni niz m + n. Primjer unosa 6 3 M [] = ...

Čitaj više

Pitanje 47. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava o problemu S obzirom na niz čitavih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka datoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 48. Pomaknite sve nule na kraj zadanog niza Izjava o problemu U zadanom nizu pomaknite sve nule koje su prisutne u nizu na kraj niza. Ovdje uvijek postoji način da se na kraj polja ubaci sav broj nula. Primjer unosa 9 9 17 0 14 0 ...

Čitaj više

Pitanje 49. Pronađi najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu Izjava o problemu U problemu „Pronađi najmanji broj koji nedostaje u razvrstanom nizu“ dali smo čitav niz. Pronađite najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu veličine N koji ima jedinstvene elemente u rasponu od 0 do M-1, gdje je M> N. Primjer unosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 50. Pronađite broj koji nedostaje Izjava problema Pri pronalaženju broja koji nedostaje iz niza od 1 do N brojeva dali smo niz koji sadrži N-1 brojeve. Jedan niz nedostaje u nizu brojeva od 1 do N. Moramo pronaći broj koji nedostaje. Ulazni format Prvi red koji sadrži cijeli broj ...

Čitaj više

Cisco string pitanja

Pitanje 51. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 52. Najduži zajednički prefiks Leetcode rješenje Iskaz problema Najduži zajednički prefiks LeetCode Rješenje – “Najduži zajednički prefiks” navodi da je dat niz stringova. Moramo pronaći najduži zajednički prefiks među ovim nizovima. Ako ne postoji nikakav prefiks, vratite prazan niz. Primjer: Ulaz: strs = ["flower","flow","flight"] Izlaz: "fl" Objašnjenje: "fl" je najduži ...

Čitaj više

Pitanje 53. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Ispravne zagrade LeetCode Rješenje – “Važeće zagrade” navode da vam je dat niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi da li je ulazni niz ispravan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 54. Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje – Zadani niz, moramo pronaći dužinu najdužeg podniza bez ponavljanja znakova. Pogledajmo nekoliko primjera: Primjer pwwkew 3 Objašnjenje: Odgovor je “wke” dužine 3 aav 2 Objašnjenje: Odgovor je “av” dužine 2 Pristup-1 ...

Čitaj više

Pitanje 55. Preuredite binarni niz kao alternativne pojave x i y Izjava o problemu Pretpostavimo da ste dobili binarni niz i dva broja x i y. Niz se sastoji samo od 0 i 1. Problem „Preuređivanje binarnog niza kao alternativne pojave x i y“ traži da se niz preuredi tako da 0 dolazi x puta ⇒ 1 dolazi ...

Čitaj više

Pitanje 56. Obratite riječi u nizu Izjava o problemu “Obrnute riječi u nizu” navodi da ste dobili niz s veličine n. Ispišite niz u obrnutom redoslijedu tako da zadnja riječ postane prva, druga zadnja postane druga itd. Ovim nizom upućujemo na rečenicu koja umjesto riječi sadrži riječi ...

Čitaj više

Pitanje 57. Načini dekodiranja U problemu Načini dekodiranja dali smo neprazan niz koji sadrži samo znamenke, odredite ukupan broj načina za njegovo dekodiranje pomoću sljedećeg mapiranja: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primjer S = “123” Broj načina dekodiranja ovog niza je 3 Ako ...

Čitaj više

Pitanje 58. Decode String Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom obrascu, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" javlja 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Pitanje 59. Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom Izjava o problemu U problemu "Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom" dali smo povezanu listu koja obrađuje niz podataka. Napišite program za provjeru da li podaci tvore palindrom ili ne. Primjer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Objašnjenje: U gornjem primjeru možemo vidjeti da ...

Čitaj više

Cisco Tree Questions

Pitanje 60. Klonirajte binarno stablo slučajnim pokazivačima Izjava o problemu Dobit ćete kompletno binarno stablo s nekoliko slučajnih pokazivača. Slučajni pokazivači upućuju se na čvorove na koje svaki čvor ukazuje osim na svoje lijevo i desno podređeno dijete. Dakle, ovo također mijenja standardnu ​​strukturu čvora u jednostavnom binarnom stablu. Sada čvor ...

Čitaj više

Pitanje 61. Pretvorite BST u Min-Heap bez upotrebe niza Izjava o problemu „Pretvori BST u min-hrpu bez upotrebe niza“ navodi da ste dobili BST (binarno stablo pretraživanja) i da ga morate pretvoriti u min-hrpu. Min-hrpa treba sadržavati sve elemente u binarnom stablu pretraživanja. Algoritam bi trebao raditi u linearnoj vremenskoj složenosti. ...

Čitaj više

Pitanje 62. Najvažniji element u BST-u kada modifikacija BST-a nije dozvoljena Izjava o problemu „K-ti najveći element u BST-u kada izmjena BST-a nije dopuštena“ navodi da vam se daje binarno stablo pretraživanja i da morate pronaći k-ti najveći element. To znači da kada su svi elementi binarnog stabla pretraživanja poredani u opadajućem redoslijedu. Onda ...

Čitaj više

Pitanje 63. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa datog binarnog stabla isti je kao BFS binarnog stabla. Znamo li već šta je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Cisco Graph pitanja

Pitanje 64. Primov algoritam Primov algoritam se koristi za pronalaženje stabla minimalnog raspona (MST) povezanog ili neusmjerenog grafa. Rasprostranjeno stablo grafa je podgraf koji je ujedno i stablo i uključuje sve vrhove. Minimalno rastezno drvo je rasponsko drvo s minimalnom sumom težine ruba. Primjer grafikona Minimum ...

Čitaj više

Pitanje 65. Dijkstra algoritam Dijkstra je algoritam najkraćeg puta. Dijkstra algoritam koristi se za pronalaženje najkraće udaljenosti svih čvorova od zadanog početnog čvora. Logično stvara najkraće stablo puta od jednog izvornog čvora, dodavanjem čvorova pohlepno tako da u svakoj točki svaki čvor u ...

Čitaj više

Cisco Stack Pitanja

Pitanje 66. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 67. Dnevne temperature Leetcode Solution Iskaz problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite niz odgovor tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 68. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Iskaz problema Rešenje LeetCode za zarobljavanje kišne vode – „Zarobljavanje kišnice“ navodi da je dat niz visina koji predstavlja mapu nadmorske visine gde je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 69. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Ispravne zagrade LeetCode Rješenje – “Važeće zagrade” navode da vam je dat niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi da li je ulazni niz ispravan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 70. Decode String Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom obrascu, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" javlja 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Cisco Queue Queues

Pitanje 71. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa datog binarnog stabla isti je kao BFS binarnog stabla. Znamo li već šta je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Cisco Matrix pitanja

Pitanje 72. Unique Paths II Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje za Jedinstvene staze II LeetCode – „Jedinstvene staze II“ navodi da s obzirom na mxn mrežu gde robot počinje od gornjeg levog ugla mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog ugla mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 73. Riječ za traženje riječi s leetcode-om Izjava o problemu S obzirom na mxn ploču i riječ, pronađite postoji li ta riječ u mreži. Riječ se može sastaviti od slova susjednih susjednih ćelija, gdje su "susjedne" ćelije vodoravno ili okomito susjedne. Ista slovna ćelija ne smije se koristiti više puta. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 74. Staza s maksimalnom prosječnom vrijednošću Izjava o problemu Problem „Put s maksimalnom prosječnom vrijednošću“ navodi da ste dobili 2D niz ili matricu cijelih brojeva. Sada uzmite u obzir da stojite u gornjoj lijevoj ćeliji i trebate doći do donjeg desnog. Da biste stigli do odredišta, morate se kretati bilo u ...

Čitaj više

Pitanje 75. Uobičajeni elementi u svim redovima date matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima date matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži pronalaženje svih uobičajenih elemenata u datoj matrici u svakom redu matrice u O (M * N) vremenu. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Cisco Ostala pitanja

Pitanje 76. K-ti faktor rješenja n Leetcode Iskaz problema K-ti faktor od n Leetcode Rješenje: navodi da su vam data dva pozitivna cijela broja n i k. Faktor cijelog broja n je definiran kao cijeli broj i gdje je n % i == 0. Razmotrite listu svih faktora od n sortiranih u rastućem redoslijedu, vratite k-ti faktor na ovoj listi ili vratite -1 ako n ima manje od k faktori. Primjer 1: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 77. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU keš LeetCode rješenje – “LRU keš” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi najmanje nedavno korištenu (LRU) keš memoriju Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU keš memoriju sa pozitivnim kapacitetom veličine. int get(int key): Vrati vrijednost...

Čitaj više

Pitanje 78. Maksimalna razlika između rastućih elemenata LeetCode rješenje Najava problema Maksimalna razlika između povećavajućih elemenata LeetCode Rješenje – Dat 0-indeksirani niz cijelih brojeva nums veličine n, pronađite maksimalnu razliku između nums[i] i nums[j] (tj. nums[j] - nums[i]), tako da je 0 <= i < j < n i nums[i] < nums[j]. Vratite maksimalnu razliku. Ako takvi i i j ne postoje, vratite -1. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: nums = [7,1,5,4] Izlaz: 4 Objašnjenje: Najveća razlika se javlja ...

Čitaj više

Pitanje 79. 3Sum najbliže LeetCode rješenje Iskaz problema 3Sum najbliže LeetCode rješenje – Dat je niz cijelih brojeva nums dužine n i cjelobrojni cilj, pronađite tri cijela broja u brojevima tako da je zbroj najbliži cilju. Vrati zbir tri cijela broja. Možete pretpostaviti da bi svaki ulaz imao tačno jedno rješenje. Ulaz: brojevi = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 80. Minimalni potezi viteza LeetCode rješenje Opis problema Minimalni potezi viteza LeetCode Rješenje – U beskonačnoj šahovskoj tabli sa koordinatama od -beskonačno do +beskonačno, imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 mogućih poteza koje može napraviti, kao što je ilustrovano ispod. Svaki potez su dva polja u kardinalnom smjeru, zatim jedno polje u ortogonalnom smjeru. Vrati minimalni broj...

Čitaj više

Pitanje 81. Binarno stablo cik-cak redosled prelaska LeetCode rešenje Iskaz problema Binarno stablo cik-cak nivo prelaska redosleda LeetCode rešenje – Uzimajući u obzir koren binarnog stabla, vratite cik-cak nivo prelaska vrednosti njegovih čvorova. (tj. s lijeva na desno, zatim s desna na lijevo za sljedeći nivo i naizmjenično). Ulaz: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: [[3],[20,9],[15,7]] Objašnjenje Mi ...

Čitaj više

Pitanje 82. Pronađite rješenje za duplirani broj LeetCode Iskaz problema Pronađite dupli broj LeetCode Rješenje – Dat je niz cijelih brojeva brojeva koji sadrži n + 1 cijelih brojeva pri čemu je svaki cijeli broj u rasponu [1, n] uključujući. Postoji samo jedan ponovljeni broj u brojevima, vratite ovaj ponovljeni broj. Morate riješiti problem bez mijenjanja niza brojeva i koristi samo konstantan dodatni prostor. Ulaz: brojevi = [1,3,4,2,2] Izlaz: 2 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 83. Zmije i ljestve LeetCode rješenje Izjava problema Zmije i ljestve LeetCode rješenje – Date vam je nxn cjelobrojna matrična ploča na kojoj su ćelije označene od 1 do n2 u stilu Boustrophedona počevši od donjeg lijevog dijela ploče (tj. tabla[n - 1][0]) i naizmjeničnim smjerovima u svakom redu. Počinjete na kvadratu 1 ploče. U svakom pokretu,...

Čitaj više

Pitanje 84. Rotirajte sliku LeetCode Solution Opis problema Rotate Image LeetCode Rješenje – Date vam je nxn 2D matrica koja predstavlja sliku, rotirajte sliku za 90 stepeni (u smjeru kazaljke na satu). Morate rotirati sliku na mjestu, što znači da morate direktno modificirati ulaznu 2D matricu. NEMOJTE dodijeliti drugu 2D matricu i izvršiti rotaciju. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 85. Spajanje sortiranog niza LeetCode rješenje Iskaz problema Objedinjavanje sortiranog niza LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza cijelih brojeva nums1 i nums2, sortirana u neopadajućem redoslijedu, i dva cijela broja m i n, koji predstavljaju broj elemenata u nums1 i nums2 respektivno. Spoji nums1 i nums2 u jedan niz sortiran bez padajućeg reda. Konačni sortirani niz funkcija ne bi trebao vraćati, već bi trebao biti pohranjen unutar niza nums1. ...

Čitaj više

Pitanje 86. Brisanje čvora u povezanoj listi Leetcode rješenje Iskaz problema: Izbriši čvor na povezanoj listi Leetcode Rješenje – Napišite funkciju za brisanje čvora na jednostruko povezanoj listi. Nećete dobiti pristup zaglavlju liste, već ćete dobiti pristup čvoru koji treba direktno izbrisati. Garantovano je da čvor koji treba obrisati nije ...

Čitaj više

Pitanje 87. Niz u cijeli broj (atoi) LeetCode rješenje Iskaz problema Rešenje Leetcode-a String to Integer (atoi) -“String to Integer (atoi)” navodi da Implementacija funkcije myAtoi(string s), koja pretvara niz u 32-bitni potpisani cijeli broj (slično kao C/C++ atoi funkcija ). Algoritam za myAtoi(string s) je sljedeći: Učitajte i zanemarite svaki vodeći razmak. Provjerite da li je sljedeći znak (ako...

Čitaj više

Pitanje 88. Vraćanje IP adresa Leetcode Solution Iskaz problema Restore IP Addresses LeetCode Rešenje – „Vraćanje IP adresa“ navodi da s obzirom na niz koji sadrži samo cifre, moramo da vratimo sve moguće važeće IP adrese bilo kojim redosledom koji se može formirati umetanjem tačaka u niz. Imajte na umu da nam nije dozvoljen povratak...

Čitaj više

Pitanje 89. Kompresija stringova LeetCode rješenje Najava problema Kompresija stringa LeetCode Rješenje – Dat je niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim stringom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je dužina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi dužina grupe. Kompresovani niz...

Čitaj više

Pitanje 90. Dizajn Hit Counter LeetCode rješenje Iskaz problema Dizajn brojača pogodaka LeetCode rješenje – Dizajnirajte brojač pogodaka koji broji broj pogodaka primljenih u posljednjih 5 minuta (tj. u posljednjih 300 sekundi). Vaš sistem bi trebao prihvatiti parametar vremenske oznake (u sekundama granularnosti), i možete pretpostaviti da se pozivi upućuju sistemu hronološkim redom (tj. vremenska oznaka se monotono povećava). ...

Čitaj više

Pitanje 91. Strobogramatički broj LeetCode rješenje Iskaz problema Strobogramski broj LeetCode Rješenje – Dat je niz num koji predstavlja cijeli broj, vratite true ako je num strobogramski broj. Strobogramski broj je broj koji izgleda isto kada se rotira za 180 stepeni (gledan naopako). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: broj = “69” Izlaz: istina Testni slučaj 2: Ulaz: broj = “692” Izlaz: netočno Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 92. Uredi Distance LeetCode Solution Iskaz problema Problem Uredi udaljenost LeetCode Rješenje navodi da su vam data dva niza word1 i word2 i potrebno je da konvertujete riječ1 u riječ2 u minimalnim operacijama. Operacije koje se mogu izvršiti na nizu su – Ubaciti znak Izbrisati znak Zamijeniti znak Primjeri Test Case ...

Čitaj više

Pitanje 93. Sortiraj niz po paritetu LeetCode rješenje Iskaz problema Sortiraj niz po paritetu LeetCode rješenje – “Sortiraj niz po paritetu” navodi da vam je dat niz cijelih brojeva brojeva, pomjerite sve parne cijele brojeve na početak niza praćene svim neparnim cijelim brojevima. Napomena: Vratite bilo koji niz koji zadovoljava ovaj uslov. Primjer: Ulaz: Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 94. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje Opis problema Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica” navodi da vam je dat niz cijena gdje su cijene[i] cijena date dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 95. Oduzmite proizvod i zbroj cifara cjelovitog rješenja sa kodom od retka Izjava problema U ovom problemu moramo pronaći razliku između umnoška znamenki i zbroja znamenki danog pozitivnog cijelog broja. Primjer 1234 14 Objašnjenje: Proizvod = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 i Zbir = 4 + 3 + 2 + ...

Čitaj više

Pitanje 96. Rješenje s kodom povezanog popisa Palindrome U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno povezani popis palindrom ili nije. Primjer liste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} tačno Objašnjenje # 1: Lista je palindrom jer su svi elementi od početka i nazad ...

Čitaj više

Pitanje 97. Pretvorite razvrstani niz u binarno rješenje stabla pretraživanja Leetcode rješenje Uzmimo u obzir da smo dobili sortirani niz cijelih brojeva. Cilj je izgraditi binarno stablo pretraživanja od ovog niza tako da stablo bude uravnoteženo po visini. Imajte na umu da se za stablo kaže da je uravnoteženo po visini ako je visinska razlika lijevog i desnog podstabla bilo kojeg čvora u ...

Čitaj više

Pitanje 98. Rješenje s kućnim pljačkašem Izjava problema U ovom problemu postoje kuće u ulici i pljačkaš kuća mora da ih opljačka. Ali problem je što ne može uzastopno opljačkati više kuća, tj. Koje su susjedne jedna drugoj. S obzirom na listu negativnih cijelih brojeva koji predstavljaju količinu novca ...

Čitaj više

Pitanje 99. Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između datog skupa intervala Izjava o problemu Problem „Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala“ navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki interval sastoji se od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Pitanje 100. Kućni pljačkaš Problem pljačkaša kuća navodi da se u gradskom kvartu nalazi jedan red od n kuća. Lopov planira podići pljačku u ovom kvartu. Zna koliko je zlata skriveno u svakoj od kuća. Međutim, kako bi se izbjeglo pokretanje ...

Čitaj više

Pitanje 101. Prva loša verzija Svi smo čuli izreku „Loša jabuka uništava gomilu“. Prva loša verzija je problem koji lijepo ilustrira isto. Danas imamo problem koji je First Bad Version. Jedan od pripravnika napravio je n-ti loši angažman zbog kojeg su svi počinjevi iz n + 1 ...

Čitaj više

Pitanje 102. Broj od 1 bita Svi smo čuli za Hammingovu težinu binarnog broja. Hamming težina je broj postavljenih bitova / 1s u binarnom broju. U ovom problemu Broj od 1 bita moramo pronaći težinu udaranja datog broja. Primjeri Broj = 3 Binarni prikaz = 011 ...

Čitaj više

Pitanje 103. Implementacija LRU predmemorije Najmanje nedavno korištena (LRU) predmemorija je vrsta metode koja se koristi za održavanje podataka tako da je vrijeme potrebno za upotrebu podataka minimalno moguće. LRU algoritam koji se koristi kada je predmemorija puna. Uklanjamo najmanje korištene podatke iz predmemorije ...

Čitaj više

Translate »
1