Pitanja za intervju za Capital One

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

Pitanja iz niza Capital One

Pitanje 1. Plus One rješenje za Leetcode Izjava problema U problemu “Plus One” dobivamo niz u kojem svaki element u nizu predstavlja cifru broja. Kompletni niz predstavlja broj. Nulti indeks predstavlja MSB broja. Možemo pretpostaviti da u ...

Čitaj više

Pitanje 2. Broji sve podsekcije koje imaju proizvod manji od K Problem "Broji sve podsekcije koje imaju proizvod manji od K" navodi da vam je dan niz čitavih brojeva. Sada pronađite broj podsekvenci koje imaju proizvod manji od zadanog unosa K. Primjer a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Broj podsekvenci manje ...

Čitaj više

Pitanje 3. Pronađite bilo koji od više ponavljajućih elemenata u polju samo za čitanje problem "Pronađi bilo koji od više ponavljajućih elemenata u polju samo za čitanje" navodi da pretpostavljamo da vam je dat niz samo za čitanje veličine (n + 1). Niz sadrži cijele brojeve od 1 do n. Vaš zadatak je otkriti bilo koji od ponovljenih elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 4. Upiti za GCD svih brojeva niza osim elemenata u zadanom rasponu Izjava o problemu Problem "Upiti za GCD svih brojeva niza osim elemenata u zadanom rasponu" navodi da ćete dobiti cjelobrojni niz i aq broj upita. Svaki upit sadrži broj lijevo i desno. Izjava o problemu traži da se sazna ...

Čitaj više

Pitanje 5. Najčešći K česti elementi Izjava o problemu U prvih K čestih elemenata dali smo niz brojeva [], pronađite k elemenata koji se najčešće javljaju. Primjeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naivni pristup za izgradnju K najčešćih elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 6. Trosmjerna particija niza oko zadanog raspona Izjava o problemu Dobivate niz čitavih brojeva i niz lowValue i HighValue. Problem „Trosiječno particioniranje niza oko zadanog raspona“ traži da se niz podijeli tako da će niz biti podijeljen u tri dijela. Pregrade nizova bit će: Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 7. Pronađite sortiranu podrednost veličine 3 u linearnom vremenu Izjava o problemu Problem „Pronađi razvrstanu podred veličine 3 u linearnom vremenu“ navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži da se saznaju tri broja na takav način da niz [i] <niz [k] <niz [k] i i <j <k. Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 8. Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k Izjava o problemu Problem „Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k“ navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, pronađite zbroj minimalnih i maksimalnih elemenata svih podnizova veličine k. Primjeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 9. Premjestite sve negativne elemente na kraj redom uz dopušteni prostor Izjava o problemu „Premjestite sve negativne elemente na kraj redom s dodatnim razmakom“ navodi da vam je dan niz koji sadrži i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži premještanje svih negativnih elemenata u posljednji niz. Primjer arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Čitaj više

Pitanje 10. Pronađite podred s najmanjim prosjekom Izjava o problemu Dali ste čitav niz i broj k. Izjava o problemu traži pronalazak podniza s najmanjim prosjekom, a to je pronalaženje podniza od k elemenata koji ima najmanji prosjek. Primjer arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Pod-niz od [0, 2] ima minimalni prosjek. Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 11. Minimalan broj podskupova s ​​različitim elementima Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva veličine n. Izjava o problemu traži pronalaženje minimalnog broja podskupova s ​​različitim elementima, odnosno podskupova koji se mogu formirati i koji sadrže sve različite / različite elemente iz niza. Primjer arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Objašnjenje: {1, ...

Čitaj više

Pitanje 12. Broji minimalne korake da bi se dobio željeni niz Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz koji sadrži samo cijeli broj 0 kao sve njegove elemente. Uzmimo u obzir, dat vam je niz duljine n koji ima svih 0 u kojima moramo pretvoriti 0 u zadani traženi niz. Traženi niz možemo imenovati željenimArr ...

Čitaj više

Pitanje 13. Nedostaje broj U problemu s nedostajućim brojevima dali smo niz veličine N koji sadrži broj od 0 do N. Sve vrijednosti u nizu su jedinstvene. Moramo pronaći broj koji nedostaje i koji nije prisutan u polju, a taj broj leži između 0 i N. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 14. Problem promjene novčića Problem promjene kovanica - S obzirom na neke kovanice različitih vrijednosti c1, c2,…, cs (Na primjer: 1,4,7….). Treba nam iznos n. Koristite ove dane novčiće za formiranje iznosa n. Novčić možete koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Pronađite ukupan broj načina na koje ...

Čitaj više

Pitanje 15. Premjestite pozitivne i negativne brojeve na drugi način u niz Izjava problema U problemu „Preuređivanje pozitivnih i negativnih brojeva u nizu“ dali smo niz []. Ovaj niz sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve. Preuredite niz na takav način da se pozitivno i negativno smjeste alternativno. Ovdje broj pozitivnih i negativnih elemenata ne treba ...

Čitaj više

Pitanje 16. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava o problemu S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo pronaći izgubljeni element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 17. Preuredite zadati niz u maksimalno minimalni oblik Izjava o problemu U problemu „Preuređivanje datog niza u maksimalno minimalni oblik“ dali smo sortirani niz koji sadrži N elemenata. Preuredite zadani sortirani niz pozitivnih cijelih brojeva, tako da alternativni elementi budu i i max i i i min. Pogledajte dolje za bolje razumijevanje preslagivanja elemenata - Niz [0] ...

Čitaj više

Pitanje 18. Pomaknite sve nule na kraj zadanog niza Izjava o problemu U zadanom nizu pomaknite sve nule koje su prisutne u nizu na kraj niza. Ovdje uvijek postoji način da se na kraj polja ubaci sav broj nula. Primjer unosa 9 9 17 0 14 0 ...

Čitaj više

Pitanje 19. Pronađi najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu Izjava o problemu U problemu „Pronađi najmanji broj koji nedostaje u razvrstanom nizu“ dali smo čitav niz. Pronađite najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu veličine N koji ima jedinstvene elemente u rasponu od 0 do M-1, gdje je M> N. Primjer unosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 20. Pronađite broj koji nedostaje Izjava problema Pri pronalaženju broja koji nedostaje iz niza od 1 do N brojeva dali smo niz koji sadrži N-1 brojeve. Jedan niz nedostaje u nizu brojeva od 1 do N. Moramo pronaći broj koji nedostaje. Ulazni format Prvi red koji sadrži cijeli broj ...

Čitaj više

Pitanja sa velikim jednim nizom

Pitanje 21. Rešenje za formatiranje ključa licence Leetcode rješenje Izjava o problemu U problemu „Formatiranje ključa licence“ ulaz se sastoji od niza znakova koji predstavljaju licencni ključ. U početku se niz razdvaja u N + 1 grupe (riječi) pomoću N crtica između. Dobili smo i cijeli broj K, a cilj je oblikovanje niza ...

Čitaj više

Pitanje 22. Najduža ponovljena slijedica Problem „Najduža ponovljena podsljedica“ navodi da vam se daje niz kao ulaz. Otkrijte najdulju ponovljenu podsekvencu, odnosno podpolje koja postoji dva puta u nizu. Primjer aeafbdfdg 3 (afd) Pristup Problem nas traži da otkrijemo najdužu ponovljenu podsekvencu u nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 23. Kombinacije slova telefonskog broja U kombinacijama slova problema s telefonskim brojem dali smo niz koji sadrži brojeve od 2 do 9. Problem je pronaći sve moguće kombinacije koje bi mogle biti predstavljene tim brojem ako su svakom broju dodijeljena neka slova. Dodjela broja je ...

Čitaj više

Pitanje 24. Obrazloženje teksta LeetCode rješenje Danas ćemo raspravljati o Oravnjavanju teksta LeetCode Rješenje Najava problema Problem “Opravdanje teksta” navodi da vam je data lista s[ ] niza tipa veličine n i veličine cijelog broja. Poravnajte tekst tako da se svaki red teksta sastoji od veličine i broja znakova. Možeš ...

Čitaj više

Pitanje 25. Riječ uzorak Svi smo nailazili na obrasce riječi poput „ABBA“, „AABB“ i tako dalje. Uvijek se pitamo s čim bi se ovo blebetanje moglo povezati. Danas ćemo pokušati riješiti problem gdje pokušavamo iskoristiti blebetanje. Mnoštvo problema sa žicama ne pomaže slučaju. S obzirom ...

Čitaj više

Pitanje 26. Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom Izjava o problemu U problemu "Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom" dali smo povezanu listu koja obrađuje niz podataka. Napišite program za provjeru da li podaci tvore palindrom ili ne. Primjer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Objašnjenje: U gornjem primjeru možemo vidjeti da ...

Čitaj više

Pitanja o glavnom stablu

Pitanje 27. Pretvorite normalni BST u uravnoteženi BST Izjava o problemu S obzirom na binarno stablo pretraživanja (BST), napišite algoritam za pretvaranje BST u uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Uravnoteženo stablo binarnog pretraživanja nije ništa drugo do binarno stablo pretraživanja čija je razlika između visine lijevog i desnog podstabla manja ili jednaka 1. ...

Čitaj više

Pitanje 28. Simetrično drvo U problemu sa simetričnim stablom dali smo binarno stablo, provjerite je li ono samo po sebi zrcalo. Kaže se da je stablo zrcalna slika samog sebe ako postoji os simetrije kroz korijenski čvor koji dijeli stablo na dvije iste polovice. Primjeri tipova ...

Čitaj više

Capital One Stack Pitanja

Pitanje 29. Dodaj dva broja II Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje za dodavanje dva broja II LeetCode – „Dodaj dva broja II“ navodi da dve neprazne povezane liste predstavljaju dva nenegativna cela broja gde je najznačajnija cifra prva i svaki čvor sadrži tačno jednu cifru. Moramo sabrati dva broja i vratiti zbroj kao...

Čitaj više

Pitanje 30. Minet stack rješenje s kodovima Izjava o problemu Dizajnirajte stog koji podržava push, pop, top i dohvaćanje minimalnog elementa u stalnom vremenu. push (x) - gurnite element x na hrpu. pop () - uklanja element na vrhu stoga. top () - Nabavite gornji element. getMin () - Dohvaćanje minimalnog elementa u stogu. ...

Čitaj više

Pitanje 31. Min stack U min problemu steka moramo dizajnirati stog za učinkovitu implementaciju sljedećih funkcija: push (x) -> gurnite element x u pop stog () -> uklanja stavku na vrhu steka () -> vratite element na vrhu steka getMin () -> Vrati minimalni prisutni element ...

Čitaj više

Capital One Queue Questions

Pitanje 32. Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k Izjava o problemu Problem „Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k“ navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, pronađite zbroj minimalnih i maksimalnih elemenata svih podnizova veličine k. Primjeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čitaj više

Capital One Ostala pitanja

Pitanje 33. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU keš LeetCode rješenje – “LRU keš” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi najmanje nedavno korištenu (LRU) keš memoriju Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU keš memoriju sa pozitivnim kapacitetom veličine. int get(int key): Vrati vrijednost...

Čitaj više

Pitanje 34. Riječ Pattern LeetCode rješenje Iskaz problema Word Pattern LeetCode Rješenje – Date su nam 2 niza – “s” i “pattern”, moramo pronaći da li obrazac slijedi s. Slijedi ovdje znači potpuno podudaranje. Formalnije, možemo za svaki obrazac[i] da postoji samo jedan s[i] i obrnuto, tj. postoji ...

Čitaj više

Pitanje 35. Uklonite rješenje s kôdom povezanih elemenata liste Izjava problema U ovom problemu dobivamo povezanu listu sa svojim čvorovima koji imaju cjelobrojne vrijednosti. Moramo izbrisati neke čvorove sa liste koji imaju vrijednost jednaku val. Problem ne treba rješavati na mjestu, ali mi ćemo razgovarati o jednom takvom pristupu. Popis primjera = ...

Čitaj više

Pitanje 36. Rješenje s kodom povezanog popisa Palindrome U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno povezani popis palindrom ili nije. Primjer liste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} tačno Objašnjenje # 1: Lista je palindrom jer su svi elementi od početka i nazad ...

Čitaj više

Pitanje 37. Spojite dvije razvrstane liste rješenja s protokolom Povezane liste po svojim su linearnim svojstvima prilično nalik na nizove. Možemo spojiti dva sortirana niza da bismo formirali sveukupno sortirani niz. U ovom problemu moramo spojiti dvije sortirane povezane liste kako bismo vratili novu listu koja sadrži elemente obje liste na sortirani način. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 38. Count Primes Leetcode rješenja U ovom problemu dobivamo cijeli broj N. Cilj je izbrojiti koliko su brojevi manji od N prosti brojevi. Cijeli broj je ograničen da bude negativan. Primjer 7 3 10 4 Objašnjenje Primeri manje od 10 su 2, 3, 5 i 7. Dakle, broj je 4. Pristup (Brute ...

Čitaj više

Pitanje 39. Spoji dvije sortirane povezane liste U spajanju dviju sortiranih povezanih lista dali smo pokazivač glave za dvije povezane liste, spojite ih tako da se dobije jedna povezana lista koja ima čvorove s vrijednostima u poredanom redoslijedu. vrati pokazivač glave spojene povezane liste. Napomena: spojite povezanu listu na mjestu bez upotrebe ...

Čitaj više

Pitanje 40. Spoji dvije sortirane liste s kodovima Što je problem spajanja dvije sortirane liste na leetcode-u? Ovo je toliko zanimljivo pitanje koje se toliko puta postavlja u kompanijama poput Amazona, Oraclea, Microsofta itd. U ovom problemu (Spoji dvije sortirane liste Leetcode) dali smo dvije povezane liste. Obje povezane liste su u sve većem redoslijedu. Spoji obje povezane liste u ...

Čitaj više

Pitanje 41. Implementacija LRU predmemorije Najmanje nedavno korištena (LRU) predmemorija je vrsta metode koja se koristi za održavanje podataka tako da je vrijeme potrebno za upotrebu podataka minimalno moguće. LRU algoritam koji se koristi kada je predmemorija puna. Uklanjamo najmanje korištene podatke iz predmemorije ...

Čitaj više

Pitanje 42. Sito Eratostena Sito Eratostena je algoritam u kojem otkrivamo proste brojeve manje od N. Ovdje je N cjelobrojna vrijednost. Ovo je učinkovita metoda za pronalaženje prostih brojeva do ograničenja. Koristeći ovo možemo saznati proste brojeve do 10000000. Ovdje ...

Čitaj više

Translate »