Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu

Pretpostavimo da smo dali čitav niz. Problem „Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu“ traži da se utvrdi broj para indeksa (i, j) na takav način da je arr [i] = arr [j], a i nije jednako j . Primjer arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 para objašnjenja…

Čitaj više

Kako provjeriti jesu li dva zadata skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadata skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li ta dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Napišite funkciju da biste dobili presječnu točku dviju povezanih lista

Izjava o problemu Problem „Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dviju povezanih lista“ navodi da su vam date dvije povezane liste. Ali to nisu nezavisne povezane liste. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ove dvije liste. …

Čitaj više

Translate »